^Back To Top
  
  
  

Начало

Проекти

Image result for project logo

Проект: Информационна платформа за педагогически специалисти

Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За осигуряване на по-добра публичност по проекта, моля посетете https://teachers.mon.bg/ 

Проектите с които се гордеем:

   Θ Проекти за 2018-2019 година

   Θ Проекти за 2016-2017 година

   Θ Проекти за 2012-2015 година

   Θ Проект - Подкрепа за приобщаващо образование 2020-2023 година

   Θ Проект - Подкрепа на приобщаващо образование

   Θ Активно приобщаване в системата на предучилищното образование 2014-2020 година

   Θ Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

   Θ Национална програма "Хубаво е в детската градина" 2022-2023 година

   Θ  Студентски практики

   Θ Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" - 01.07.2023-31.12.2023г

 

Бюджет

          § Oтчет бюджет първо тримесечие 2024г

Архив 2022 година

 § Отчет дейност за 4-то тримесечие 2022 година

 § Отчет дейност за 3-то тримесечие 2022 година

 § Отчет дейност за 1-во тримесечие 2022 година

 Годишен план 2023-2024

Архив 2021 година

 §  Отчет дейност за 3-то тримесечие 2021 година

 §  Отчет дейност за 2-ро тримесечие 2021 година

 §  Отчет дейност за 1-во тримесечие 2021 година

 

Архив 2020 година

 § Отчет бюджет дейност - м. 12. 2020 година

 § Отчет  дейност за 1-во тримесечие 2020 година

 § Отчет  дейност за 2-ро тримесечие 2020 година

 § Отчет  дейност за 4-то тримесечие 2020 година

 

Архив 2019 година

 § Отчет дейност за 4-то тримесечие 2019 година

 § Отчет  дейност за 2-ро тримесечие 2019 година

 § Отчет дейност за 1-во тримесечие 2019 година

 § Отчет за дейността януари-март 2019 година

 § Отчет на дейността март-септември 2019 година

 

Архив 2018 година

 § Отчет на бюджет за 2018 година

 

Подкатегории

Copyright © 2024. Planiks Rights Reserved.