^Back To Top
  
  
  

Документи

  ® Актуализиране на Стратегия за развитие на детската градина за периода  2023 - 2028 година

  ® Вътрешни правила и заповед за утвърждаване за налагане на глоби 21.09.2021 г.

  ® Правилник за дейността 2023 - 2024г

  ® ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА - 2023-2024

  ®  Годишен план 2023 - 2024 година         

  ®  Годишен план 2022 - 2023 година

  ®  Годишен план  2021 - 2022 година

  ® Организация на деня за всички възрастови групи за учебната 2023 - 2024

  ® Правилник-инструкция за пропускателен режим в ДГ Моряче

  ® ЕТИЧЕН КОДЕКС на работещите с деца

  ® ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В ДГ

  ® ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ

  ® Модел за адаптация от семейна среда към детска градина

  ® Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

  ® План за действие в епидемиологична обстановка

  ® Механизъм за взаимодействие при сигнал на дете

  ® Система за поощряване на деца, персонал и родители в ДГ "Моряче"

  ® Програмна система

  ® Програма по гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование

  ® Програма за превенция на ранното напускане на деца от ДГ "Моряче"

  ® Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими семейства

  ® Мерки за повишаване качеството на образованието

  ® Програма за превенция на ранното напускане

  ® Програма за предоставяне на равни възможности

Copyright © 2024. Planiks Rights Reserved.