^Back To Top
  
  
  

Начало

Начало

Детска градина „Моряче” е открита на 28.12.1977г. с капацитет осем градински и четири яслени групи. Именувана е ОДЗ №9 „Владимир Павлов”.

През 1985 г е призната на национално ниво за образец по организация и системна работа в областта на физическото възпитание и детските спортове.

През 1987 година е изграден мини стадион с футболно игрище, асфалтова пробегна площадка и писта за ролкови кънки. През същата година става база за педагогическа практика на УИ „Хр. Ботев”, Бургас.

През 1993г. получава името „Моряче” и променя статута си на детска градина с капацитет седем групи.

През 1995/96г. е включена в в списъка с авторовите детски градини за участието си в изработване и апробиране на образователното предписание „Нео гея” акцентиращо на екологосъобразното възпитание на подрастващите.

През 1997г. е учредено родителско настоятелство „Клуб Родител-Моряче”, което активно участва и подпомага дейността на детското заведение.

Първото червенокръстко дружество в детска градина в град Бургас е създадено тук през 1999г. и продължава активно да сътрудничи в мисията на Български червен кръст – да възпитава милосърдие, хуманизъм и толерантност.

Детското заведение има участие в много проекти: „Деца коригират възрастни”, „Приемственост в екологичното образование на подготвителна група от ДГ и първи клас на начално училище”, „Център и мрежа за интеркултурен диалог и образование”, „Аз и природата“, „Да намалим отпадъците“, „Разумно хранене“, „Физическо развитие на децата от ПУВ“, „Студентски практики“, „За нашите деца“ и др.

Има издадени две книжки с детско творчество: „Приказки с мустачета от малки морячета” и „Пътешествие с чадър”.

Десетки са отличията на малките морячета в престижни национални и общински конкурси.

Детската градина е наградена с медал от Регионално управление на горите гр. Бургас за дейността си по опазване на природата и възпитаване на екологична култура у децата.

От м.12. 2002 година кръстник на Детска градина „Моряче“ става инж. Руси Куртлаков, художник и виден обществен деец. С любов към децата ежегодно подпомага дейността на детското заведение като обновява и обогатява материалната база.

От 2011 година Община Бургас разкрива една яслена група и детското заведение е преобразувано в ОДЗ №15 „Моряче“.

През есента на 2013г. Община Бургас изцяло подменя остарялата дървена дограма и сградата е санирана по проект „Мерки за енергийна ефективност“ на стойност: 93 625 лв.

Децата на Бургас, посещаващи ДГ „Моряче“ се възпитават и обучават в една по-красива и по-уютна среда.

От есента на 2016г. се променя наименованието на детското заведение на Детска градина „Моряче“.

През 2018 година се извършва пререгистрация на родителското настоятелство „Клуб Родител-Моряче“ и смяна на Управителен съвет. По негова инициатива се провежда благотворителна кампания за набиране на средства и се изграждат две нови детски площадки със съвременни уреди- за градинска и яслена групи, които се откриват официално на 1-ви юни.

Copyright © 2023. Planiks Rights Reserved.