^Back To Top
  
  
  

Проекти

Image result for project logo

Проект: Информационна платформа за педагогически специалисти

Информационната платформа подкрепя дейностите по ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За осигуряване на по-добра публичност по проекта, моля посетете https://teachers.mon.bg/ 

Проектите с които се гордеем:

   Θ Проекти за 2018-2019 година

   Θ Проекти за 2016-2017 година

   Θ Проекти за 2012-2015 година

   Θ Проект - Подкрепа за приобщаващо образование 2020-2023 година

   Θ Проект - Подкрепа на приобщаващо образование

   Θ Активно приобщаване в системата на предучилищното образование 2014-2020 година

   Θ Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

   Θ Национална програма "Хубаво е в детската градина" 2022-2023 година

   Θ Студентски практики

Copyright © 2024. Planiks Rights Reserved.