^Back To Top
  
  
  

Документи

 

   ® ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА-2020

   ® Годишен план за дейността на ДГ "Моряче"

    ® Дневен режим в групи

   ® Правилник-инструкция за пропускателен режим в ДГ Моряче

   ® ЕТИЧЕН КОДЕКС на работещите с деца

   ® ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В ДГ

    ® ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ

   ® План за действие в епидемиологична обстановка

   ® Механизъм за взаимодействие при сигнал на дете

   ® Система за поощряване на деца, персонал и родители в ДГ "Моряче"

   ® Програмна система

   ®Програма по гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование

  ® Програма за превенция на ранното напускане на деца от ДГ "Моряче"

 ® Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими семейства

 

Copyright © 2022. Planiks Rights Reserved.