^Back To Top
  
  
  

Документи

   ® Вътрешни правила и заповед за утвърждаване за налагане на глоби 21.09.2021 г.

   ® ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА - 2020/2021

   ®   Годишен план 2022/2023 година

   ®   Годишен план 2021/2022 година

   ®  Дневен режим в групи

   ® Правилник-инструкция за пропускателен режим в ДГ Моряче

   ® ЕТИЧЕН КОДЕКС на работещите с деца

   ® ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ В ДГ

    ® ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ

   ® План за действие в епидемиологична обстановка

   ® Механизъм за взаимодействие при сигнал на дете

   ® Система за поощряване на деца, персонал и родители в ДГ "Моряче"

   ® Програмна система

   ®Програма по гражданско, здравно,екологично и интеркултурно образование

  ® Програма за превенция на ранното напускане на деца от ДГ "Моряче"

  ® Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца от уязвими семейства

  ® Мерки за повишаване качеството на образованието

  ® Програма за превенция на ранното напускане

  ® Програма за предоставяне на равни възможности

Copyright © 2023. Planiks Rights Reserved.