Правилник за прием

ПРАВИЛА

УТВЪРДИЛ:

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ (ЯСЛИ, ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ (ОДЗ) И ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ (ЦДГ)  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

 

І. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 

1.Приемът на децата се извършва по електронен път или с регистриране в електронната система в едно от желаните от родителите детски заведения.

2.Заявления за постъпване в общинските ясли и детски заведения /ОДЗ и ЦДГ/ се подават от 01.04.2016г. до 22.04.2016г.

             3.Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 29.04.2016г. на електронната страница на електронната система за прием и на видно място в съответното детско заведение.

4.Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си, детето им да бъде записано до 13.05.2016г. на място в съответното детско заведение, където са приети.

5.Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 18.05.2016г. до 23.05.2016г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец в детската градина.

6.Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 30.05.2016 г., като записването на приетите деца става до 10.06.2016г.

7.Свободните места след второ класиране се обявяват на 15.06.2016г.

8.Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при трето класиране в срок до 20.06.2016г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец в детската градина.

9.Обявяването на резултатите с приетите деца от трето класиране се извършва на 24.06.2016г.,като записването на приетите деца става до 01.07.2016г.

10.Свободните места след трето класиране се обявяват на 04.07.2016г.

11.Записването на приетите децата след трето класиране се извършва в съответното детско заведение.

  1. 12. С предимство при приемане се ползват следните категории деца:

* Дете сирак/ полу – сирак;

* Дете с трайни увреждания над 50%;
* Трето и следващо дете в многодетно семейство или близнаци;
* Друго дете от семейството, което посещава същото детско заведение към 01.09.2016 г.;

* Дете от приемно семейство;
* Деца на родители с постоянен адрес по лична карта и с настоящ адрес по удостоверение за временна адресна регистрация  към съответната Териториална дирекция.

 

  1. Критерии за класиране:

Класирането при приема на деца в детските заведения се осъществява на база на точкова система.

Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в детската градина. На място трябва да се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано в детското заведение.

 

  • Основни критерии

 

Дете сирак/полу-сирак  – 6 т.

Дете с трайни увреждания над 50% – 5 т.

Трето и следващо дете в многодетно семейство или близнаци – 3 т.

Друго дете на същите родители, което посещава същото детско заведение към 01.09.2016г. – 3 т.

Дете от приемно семейство – 3 т.

Дете посещавало детска ясла в същото детско заведение – 1 т. (отнася се само за прием в първа възрастова група при ОДЗ) 

 

  • Критерии на база избор на детско заведение

 

  • Адресна регистрация в района на детската градина:

-          2 т. с постоянен адрес по лична карта;

-          1 т. с удостоверение за временна адресна регистрация;

 

  • 1 желание: 3 т.

 2 желание: 2 т.

 3 желание: 1 т.

            Сумата на точки от всички основни критерии се използва за база за изчисление на пълния брой точки за всяко избрано детско заведение. Към тази база се добавят точки за всяко едно от избраните детски заведения.

          Забележка:

              Постъпването на децата в детските заведения се извършва на 01.09.2016г.