Правилник за дейноста

              ПРАВИЛНИК  ЗА  ДЕЙНОСТТА  на   ОДЗ  № 15 „МОРЯЧЕ”

 

                                                             Глава първа                     

                                                       ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.  1  Този правилник  е разработен на основание  §8 от ПЗР на  ППЗНП и е в съответствие със ЗНП и урежда устройството, функциите , организацията на възпитателно-образователния процес /ВОП/ и управлението на Обединено  детско заведение / ОДЗ/ №15 „Моряче”

                                                                              Глава  втора

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЗДЕЛ І.      ОБЩИ   ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2 /1)  ОДЗ № 15  „Моряче” е  подготвителна институция в системата на народната просвета, в която се отглеждат, възпитават и обучават деца от 6-месечна  възраст до постъпването им в I клас.
(2)  Възпитанието и обучението на децата в ОДЗ „Моряче” се организира и провежда в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за училище.
Чл.  3 Детското заведение  е  целодневно и работи на петдневна работна седмица – сутрин от 6.30 часа до 18.30 часа.

Чл. 4 ОДЗ  „Моряче”  има  право  на :  Наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на дирекцията ;Собствен кръгъл печат; Банкова сметка; шифър по Булстат.

Чл.5 Детското заведение  има право:

 • Да извършва педагогически услуги, ако това не е във вреда на възпитателно-образователния процес;
 • Да се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства, след съгласуване с първостепенния разпоредител с бюджетни кредити;
 • Да определя вътрешната си организация;
 • Да определя организацията ,методиката и средствата на обучение и възпитание;
 • Да издава удостоверения за завършена подготвителна група;
 • Да сключва договори с юридически лица

Чл6   ОДЗ„Моряче”  носи отговорност за:

-Изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността й

-Създаване на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата  по време на обучението и възпитанието им и престоя им в детското заведение;

– Законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на материално – техническата си база;

Чл.7 Обучението и възпитанието на децата се провежда на книжовен български език

 

РАЗДЕЛ ІІ.     ПРИЕМАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА

 

Чл.8 В детското заведение се приемат деца, съгласно Правила за приемане на деца на Община Бургас:

– за първа  и яслена група –  от 01.09./преди тази дата- по изключение , по преценка на директора при обективна необходимост и при възможност: пълняемост на групи, леглова база/. За яслена група приемът се определя със заповед на директора и е поетапен /от 01.09 до 30.09/с оглед по-безболезнено адаптиране на децата , съобразно дата на раждане и възможности на родителите.

– за останалите групи – целогодишно

Необходими административни документи- посочени и утвърдени от Кмета на Община Бургас  в Правилата за прием на деца на Община Бургас за всяка учебна година.

Необходими медицински документи, издадени от съответния териториален здравен орган и съгласно изискванията на Наредба № 3 на Министерство на здравеопазването.

Чл. 9 В детското заведение постъпват деца със специални образователни потребности и/ или с хронични заболявания при писмено изразено желание на родителите или настойниците.
(1) Във група се приемат до 2 деца със специални образователни потребности.

Чл.10 Сутрешният  прием на децата е до 8.20 часа

Чл.11  Новоприетите деца с оглед безболезнената им адаптация може да бъдат взимани на обяд по:

 • желание на родителя
 • преценка на учителя, медицинската сестра в ясла

чл.12 Отписване от ДЗ се осъществява целогодишно:

а/ по желание на родителите изразено писмено – след разговор с директора на ОДЗ,входиране на заявлението в деловодството, заплащане на дължима такса за посещения и допълнителни дейности.

б/ при отсъствие на детето без подадено заявление или медицински документ за период от 1 / един/ месец.

в/ при постъпване в първи клас : след заплащане на дължима такса за посещение и издадено удостоверение за завършване на ПДГ при приключила учебна година-31.05.  или удостоверение за преместване през учебната година.

 

РАЗДЕЛ  ІІІ                               ОТСЪСТВИЯ

Чл 13  В ОДЗ „Моряче” посещението на децата от яслена, първа и втора възрастова група може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително уведомяване от родителите / настойниците и попълване на заявление-образец до директора  или представяне на медицински документ за отсъствието до 28-мо число на месеца

Чл. 14 /1/ В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.  Родители, настойници и попечители, които не осигуряват присъствието на децата си в  подготвителна група за времето, през което те подлежат на задължително обучение, се наказват с актове, съставени от съответните органи на общината.

/2/ При отсъствие на дете от задължителните подготвителни групи през периода: 15.09- 31.05 повече от 3 дни през съответния месец без уважителни причини директорът уведомява писмено регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен адрес на родителите, РИО и Община Бургас

/3/ Под „уважителни причини” по смисъла на чл.17 ал5 от ПМС №176/15.08.2013 за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца да се разбират:

-ако отсъствията са до 10 дни за периода 15.септември-31 май с уведомление от родителя;

-ако за отсъствията е представена медицинска бележка;

-ако отсъствията са за периода 01 юни-14 септември

РАЗДЕЛ        ІV                                 ТАКСИ

Чл.15(1) За отглеждане, възпитание и обучение на децата в детските градини и ОДЗ-та родителите / настойниците заплащат такси  съгласно Закона за местните данъци и такси. Определянето на размера и събирането на такси се извършва по Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Бургас
(2) Родителите / настойниците на децата в подготвителните групи към детските заведения не заплащат такси за подготовката на децата за училище , съгсласно чл.20 ал1 от ЗНП.

Чл 16 В Наредбата за местните данъци и такси са изброени категориите деца, които имат право на преференции при заплащане такса за ДЗ. Ползването на преференциите става след подаване на заявление до директора заедно с приложени необходимите документи до 25-то число на месеца.

Чл. 17 В края на всеки месец учителите на групата вписват данни за присъствията/отсъствията на децата в таксова бланка-образец като представят на касиер-домакина медицинските  документи за извиняване на отсъствия. Той нанася получените и проверени сведения в програмата, която изчислява таксата за посещение, която трябва  да се  заплати.

Чл.18   Учителите носят отговорност за несъответствие между данните в заповедната книга за храна, дневника на групата и таксовата книга.

Чл.19  Учителите не допускат децата  в групата при неизплатени такси от родителите след 20-сто число на месеца.

Чл. 20 За участие на децата си в допълнителни дейности родителите заплащат индивидуално обявените такси на  ръководителите на дейностите в обявените им приемни дни. При незаплащане такса до 20-сто число за предходен месец, ръководителят отписва детето.

Чл. 21 Ежемесечно във връзка с естетичното и нравствено  възпитание на децата в детското заведение се организират различни театрални постановки, билетите, за които се заплащат от родителите. Посещението на децата е по желание на родителите.

 

РАЗДЕЛ   V   ФУНКЦИИ на  ОДЗ

Чл.22  Детското заведение има за цел да подпомага родителите при отглеждането и възпитанието на децата

 

РАЗДЕЛ   VІ                                ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 23 /1/  Формата на обучение е целодневна и се организира в  групи.

/2/ Групите се сформират по възрастов принцип и по желание на родителите. Броят на децата в групата се определя с Наредба на МОН.Средната месечна посещаемост на децата в групата се определя с Решение на Общински съвет гр. Бургас

/3/При намаляване броя на децата в отделна група под норматива / 12 деца/ за два поредни дни  и при производствена необходимост / ваканции, дни за отработване и др./ се сформират сборни групи. През летния период децата се разпределят в сборни групи със заповед и по преценка на директора, съобразно легловия капацитет на групата и възрастов състав .

/4/ В карантинните групи не се приемат нови деца, както и не се смесват с други групи, докато трае карантината. Изключения се допускат при писмено заявление от родителя, че е запознат с рисковете и поема отговорност при заболяване на детето му.

Чл.24/1/ Обучението  се провежда по одобрени от МОН програми и учебни помагала

/2/  В ПУВ  обучението включва регламентирани и нерегламентирани учебни ситуации  по направления,  предвидени в държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.

 

РАЗДЕЛ VІІ                ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл.25. Държавните образователни изисквания определят равнищата на необходимата общообразователна подготовка и създават условия за:

-изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;

-задоволяване на индивидуалните интереси и потребности и придобиване на широка обща култура;

-усвояване на основни научни понятия и принципи за интегриране на минал опит с нови знания от различни области на науката и практиката;

-избор на варианти за подготовка според възможностите на децата.

Чл.26. Държавните образователни изисквания се отнасят за:

-предучилищното възпитание и подготовка;

-учебното съдържание;

-обучението на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания;

-учебници и учебни помагала;

-документите за системата на народната просвета;

-здравното обслужване;

-безопасните условия на възпитание, обучение и труд и други.

 

                                                      ГЛАВА  ТРЕТА

                                                         ДЕЙНОСТИ

Чл. 27  Основен вид дейност в детското заведение е педагогическата.

 

РАЗДЕЛ   І            ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Чл.28 Възпитателно-образователната дейност в детското заведение се осъществява от учителките под непосредственото ръководство и контрол на Директора   и насоки на МОН. Учителският екип избира програмата,  по която ще работи ДЗ с решение на Педагогическия съвет  

Чл. 29 Възпитателно-образователната дейност се организира в учебни години, учебни седмици и ситуации по образователни направления. Директорът утвърждава седмично разписание на планирани и непланирани ситуации. Броят и времетраенето им е съобразен с Програмата на детското заведение , ДОИ и възрастовите особености на децата в групата.

      Чл.30  Възпитателно-образователната работа се планира от учителите в началото на учебната година в годишно тематично разпределение, което се утвърждава от директора. През учебната година се планира месечно и седмично в дневниците на групите

Чл.31. Учителките сами планират съдържанието,средствата и подходите в ситуациите.Работят  за развитие на уменията  и ориентацията им в динамично променящата се среда ,съобразено с образователните изисквания.

Чл.32 В началото на учебната година, на първата родителска среща, учителите запознават родителите с необходимите им за учебната година : учебна, учебно-помощна литература и индивидуалните пособия за възпитание, обучение и игра, свързани с качественото провеждане на ВОП в съответната възрастова група.

Чл.33 В началото и края на учебната година учителят провежда входяща и изходяща диагностика на нивото на знания на децата,  резултатите се описват в дневника на групата.

Чл.34(1) В детските заведения, в които са приети деца със специални образователни потребности със заповед на директора се създава екип, който се състои от: председател – учител на група, и членове: психолог, учител – специален педагог, логопед. В работата на екипа участват родителите или настойниците, както и други специалисти при необходимост.
(2) Екипът по ал. 1 извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката в развитието на деца със специални образователни потребности и разработва индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие. Тези програми се утвърждават от директора
Чл.35.Престоят на децата се организира съобразно възрастовите особености и индивидуалните им потребности като се осигурява необходимо време за игри , занимания , хранене , сън и други дейности.

Чл.36 При извеждане на децата на двора, учителите, помощник-възпитателите, мед. сестри и детегледачките отговорно пазят децата при ползване на съоръжения, уреди за игра и отдих, както и евентуалното им отделяне от площадките и групата.

Чл.37 Следобедният сън е до 15.30 часа за първи  и  втори групи  и до 15.15 часа за трети и подготвителни групи.През летния период следобедния сън за всички групи е до 15.30 часа.По време на сън се осигурява тишина и спокойствие в спалното помещение

 

РАЗДЕЛ   ІІ       ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА

Чл. 38  Предучилищната подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас е задължителна. Осъществява се в подготвителни групи.

Чл39 В подготвителни групи  6 годишни се работи по Програма за подготвителна група в детската градина  на МОН и одобрени от МОН учебни помагала. Общият брой на педагогическите ситуации / регламентирани и нерегламентирани/ , които се планират в дневника за подготвителни групи  – 6 годишни е 24 за седмица.

Чл.40 При завършване на подготвителни групи -6 годишни на децата се издава удостоверение, в което се описва динамиката в развитието на детето и се определя готовността му за постъпване в І клас.

Чл. 41Децата от подготвителни групи -6годишни приключват учебната година на 31 май

 

РАЗДЕЛ  ІІІ                          ХРАНЕНЕ

Чл. 42 .Храненето се осъществява при спазване на единно меню за всички детски заведения, изготвено от специалист- технолог и покриващо нормите за рационално хранене в предучилищна възраст.

Чл.43. Менюто  ежеседмично се изнася на таблото за информиране на родителите

Чл.44 Храната се приготвя в кухня-майка в ОДЗ №3 „Звънче” и се доставя в ОДЗ „Моряче”. Отговорност за влагането на продуктите, за количеството и качеството на приготвената храна, както и правилното разпределение носи  готвача.

Чл.45.Контрол върху цялостната организация на храненето в детското заведение осъществяват Директора и мед.сестра.

Чл.46.Храната от кухнята се получава и разпределя по групи от пом. възпитател в разливочна , както следва:

 • за сутрешна закуска – след 8.00 часа
 • за обяд и следобедна закуска след – 11.30 часа

Чл.47.Храната в групите се разпределя от пом.възпитателките/мед. сестри в яслена група  под контрола на учителките, като отговорност за количеството й носят пом.възпитателките/мед. сестри.

Чл.48 Начален час на храненията в ОДЗ „Моряче”, както  следва:

 • Закуската на яслена група започва в 8.30 часа, а на всички останали групи в 8.40/8.45 часа.
 • Междинната закуска започва в първи групи в 10.00 часа, а за останалите групи – в 10.30 часа.
 • Обядът на яслена група започва в 11.30 ч., на първи групи в 11.50 ч, а на всички останали – в 12.00 ч.

Следобедната закуска на яслена група започва в 15.40 ч., на първите групи-15.50 ч.,а на останалите- в 15.55 ч

Чл.49.По време на хранене се ползват необходимите съдове и прибори. Поставят се изисквания от учителите за културно хранене. Според възрастта на групата се спазват и изискванията за самообслужване.

Чл.50Учителките и мед.сестри следят как децата приемат различните ястия, за което информират Директора и правят предложения пред технолога.

Чл.51 При констатиране лошо качество на предлаганата храна учителите информират мед. сестра в градината , която докладва на  директора. Предприемат се необходимите мерки за установяване причините за лошото качество на приготвената храна.  

Чл.52.Когато се донесат торти/пасти за празнуване на рожден ден, задължително се оставя в групата сертификат за произведението и се заделя проба от пом.възпитателя/детегледачката на групата, която се съхранява в хладилник в продължение на 48ч.с надпис на групата и детето

Чл.53 Медицинската сестра оказва контрол на всички внесени почерпки / бисквити, сладки, торти, пасти и други/ Следи да са в срок на годност и с необходимия сертификат, който се съхранява в групата до една седмица след празника.

Чл.54 През летния период – от 10.06 до 31.08. се забранява внасянето на торти и пасти. Могат да се внесат само пакетирани сладки/бисквити и сок

 

 

РАЗДЕЛ  ІV               ДЕТСКИ     ОТДИХ И ТУРИЗЪМ

Чл.55. Детският отдих и туризъм се организират и провеждат от детското заведение, самостоятелно или въз основа на договор, сключен между директора и лице, което има право да предоставя съответните услуги, съгласно Наредба №2 от 24.04.1997г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, издадена от министъра на образованието , науката и технологиите, с всички последващи изменения и допълнения. Отдихът и туристическите форми / екскурзия, излет и др. / на децата се финансира от родителите

Чл.56 Ръководителите на различните форми на организиран отдих и туризъм, медицинският, педагогическият и останалият обслужващ персонал носят лична отговорност за опазване живота и здравето на децата от момента на поемането им в сборния пункт, по време не отдиха и до връщането им при родителите или настойниците.

Чл.57 Извън организирания летен/зимен отдих, използваните форми на туризъм в условията на детското заведение с предварително определяни цели, задачи и времетраене на проявите са разходка, излет с туристическа разходка и туристически игри, екскурзия, туристически празник. Всички тези прояви на туризъм се осъществяват с придружители на групата учител и помощник-възпитател, мед. сестра.

Чл. 58 Не се допуска организирано излизане на група деца с придружители за извършване на различни прояви на туризъм без разрешение на директора.

Чл.59 Учителите са задължени да възпитават и обучават децата по безопасност на движението по пътищата като спазват учебната програма за ДГ от „Концепция за обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата в ДГ и българското училище” / МОН – 2003 г/ и провеждат пет учебни ситуации за учебна година по предложените теми в нея.

 

РАЗДЕЛ  V                    ЗДРАВНО-ХИГИЕННА ДЕЙНОСТ:

Чл. 60. Здравното обслужване в детското заведение  се осъществява от мед.специалисти

Чл.61 Здравно –хигиената дейност  се реализира чрез: ежедневен филтър на децата, контрол върху хигиената на помещенията и персонала, лекции предвидени в плана на мед.сестри в детското заведение

Чл.62.Учителките и помощник-възпитателите съвместно с мед.сестри се грижат  за здравето на децата и тяхното закаляване

 

                                                           ГЛАВА   ЧЕТВЪРТА

                       УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

 

 РАЗДЕЛ  І                                              УЧИТЕЛИ

Чл .63  Учителят организира и провежда ВОП с децата от поверената му група.

Чл. 64 Държавата създава условия за кариерно развитие на учителите. Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски длъжности с цел повишаване качеството и ефективността на ВОП.

Чл.65 /1/Учителските длъжности са:

Младши учител,Учител,Старши учител,Главен учител,Учител-методик

/2/работните места за длъжностите по ал.1 се разкриват при условия и по ред, определени с наредба на Министъра на образованието и науката.

Чл.66    Учителят има право да :

-провежда научно-теоретична и практико-експериментална педагогическа дейност;

-прави подбор на формите, методите, съдържанието на ВОП;

-получава информация по въпроси , свързани с изпълнение на служебните му задължения от директора,а по въпроси, свързани с възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от главния учител в ДЗ ;

– повишава образованието и квалификацията си, да придобива  квалификационни и научни степен;

– членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните  им органи;

-дава мнения и прави предложения по дейността на детското заведение;

 

Чл.67      Учителят е длъжен да:

-изпълнява задълженията си, определени в Кодекса на труда, в нормативите актове в системата на народната просвета , в длъжностната характеристика и Правилника за вътрешен трудов ред.

-изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с Наредба  и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета;

-да преподава, обучава и възпитава на книжовен български език, да общува с децата на книжовен български език;

-използва възможностите на информационните и комуникационните технологии във възпитателно-образователната си работа.

 • участва в работата на Педагогическия съвет и изпълнява решенията му, както и препоръките на контролните органи , осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;
 • опазва живота и здравето на децата по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от него или от детската градина;

- да информира директора и подава  информация  в регионално управление  на МВР или отдела за закрила на детето и други отговорни институции при възникнали случаи на насилие, риск от насилие , настъпила злополука или ситуация на тормоз или кризисна ситуация срещу дете на която е бил свидетел или е узнал по друг начин;

– Да осъществява връзка и подпомага специалистите, които работят с децата от групата му;

 • Да информира родителите за успехите и развитието на детето, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, желанията на детето при зачитане на тяхното право да взимат решения;
 • поддържа и повишава професионалната си квалификация,чрез организирани форми на вътрешна и външна квалификация и самообучение.
 • Отговаря за предоставените занималня, спалня ,фоайе и наличната МТБ в групата и мотивира децата и родителите им за опазване и обогатяването й.
 • Не ползва мобилен телефон по време на ситуации с децата и мероприятия на детското заведение или заседания на педагогическия съвет;
 • Се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;
 • води редовно и съхранява документацията на групата;
 • уведомява своевременно директора, когато се налага да замени смяна или отсъства от работа.

Чл.68      Учителят не може да:

 • нарушава правата на детето , да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.
 • Да събира средства от родителите.
 • Да напуска ДЗ с деца без писмено разрешение от директора и придружител;
 • Да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.

Чл. 69  Лицата, заемащи длъжността „младши учител” при изпълнение на задълженията си се подпомагат от старши учител и под негово ръководство усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират към ВОП

Чл.70   Лицата , заемащи длъжността „старши учител” изпълняват и следните специфични задължения:

-Участват в провеждането на квалификационно-методическа дейност по образователни направления в ДЗ;

 • Планират, организират и провеждат методическа дейност с помощник-възпитателите в ДЗ;
 • Подпомагат и ръководят дейността на лицата, заемащи длъжността „младши учител”и учител“;
 • Диагностицира входно и изходно ниво на знания на децата ;
 • Използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на ВОП;
 • Участва в дейности по разработване на проекти и/или в дейности по реализирането им.

     Чл. 71 Лицата , заемащи длъжността „главен учител”, изпълняват и следните специфични задължения:

-планира и координира квалификационно-методическата дейност в ДЗ;

-обобщава анализите от диагностиката и резултатите от входни и изходни равнища за ДЗ;

-консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие;

-Използва и показва ситуации от ВОП;

– организира и координира обмяната на добри практики в ДЗ, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата;

-координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва ДЗ;

 

РАЗДЕЛ ІІ     МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Чл.72 Медицинското обслужване на децата   се осигурява от медицински сестри.

Чл.73 Медицинските сестри носят отговорност за равнище на хигиена в детското заведение сграда, дворно пространство/. Всяка сутрин извършват преглед на детските площадки и групи и при констатирани нередности или опасности за децата / счупени съоръжения , опасни замърсявания и др./ информират директора за премахването им. Периодично отразяват констатациите си в протоколи и ги представят на директора за заверка.

Чл.74 Представят необходимите справки и отчети до контролните органи.

Планират и провеждат здравна просвета с персонала на ДЗ и децата, съобразно плана за квалификация за учебната година. Периодично изнасят на таблото здравна информация за родителите.

Чл.75  Нанасят периодично антропометричните данни на децата в амб. Карта или в ЛПК. Отразяват датата на прием/изписване на детето.

Чл.76 При приемане на дете изискват всички необходими медицински документи, подреждат ги в медицинското портфолио на детето и ги съхраняват до изписването му от детското заведение.След което ги предават на родителя срещу подпис.

Чл. 77 При отсъствие на детето изискват от родителите необходимите медицински документи / изследвания за чревни паразити, медицинска бележка от личния лекар, други/.

Чл.78 Съвместно с учителя на групата оценяват физическата дееспособност на децата два пъти годишно

Чл.79 Осъществяват системно наблюдение за спазването на дневния режим във възрастовите групи.Контролират  редовното извеждане на децата на въздух при подходящи метеорологични условия.

Чл.80 При заразно заболяване изолират карантинните групи и недопускат  сливането им.

Чл.81 Ежедневно контролират  разпределението на храната в разливочна от помощник-възпитателя, както и разпределението на храната по групи, храненето на децата, особено в първи и яслена групи.Опитват  храната за установяване на качеството й.

Чл.82 Осъществяват ежедневен сутрешен филтър на децата и периодичен преглед за паразити. Протоколират данните от филтъра в тетрадки по групи.  Не допускат болни/недоизлекувани деца, внасяне на лекарства от родителите.При отсъствие на мед. сестра филтърът се извършва от учителя в групата І-ва смяна

Чл.83 Оказват спешна помощ при заболяване / нараняване на дете. За целта има оборудван спешен шкаф, за чието съдържание  отговарят.При нужда завеждат детето до болница или спешен център.

 

РАЗДЕЛ   ІІІ            МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ  в ЯСЛЕНА  ГРУПА

Чл. 84  За медицинска сестра в яслена група се назначава лице с висше образование съответно по специалността „медицинска сестра” и образователно-квалификационна степен „бакалавър”

Чл.85 Медицинската сестра отговаря за:

-Цялостната работа в поверената й група

-Приема децата и извършва ежедневен контрол на здравословното им състояние, като се информира за това и от родителите;

-Провежда организирани занимания на децата в групата;

-Наблюдава здравословното състояние на децата и оказва при необходимост първа помощ;

-Прилага индивидуален подход към всяко дете и активни грижи за новопостъпили деца през периода на адаптацията им;

-Отговаря за разпределение на храната и помага при храненето на децата

-Организира и провежда общозакалителни и специални закалителни процедури по назначение на лекар;

-Извършва антропометрични измервания на децата

-Следи за провеждането на имунизациите съгласно имунизационния календар;

-Взима материали за микробиологичен анализ и следи за получаване на резултатите

-Следи за спазване на хигиенния режим в помещенията и контролира работата на детегледачките.

-Контролира спазването на изискванията към факторите на средата.

-Отговаря за живота и здравето на децата по време на престоя им в ДЗ

– отговаря за своевременно и точно попълване на задължителната документация  : дневник, присъствена форма, материална книга, други.

 РАЗДЕЛ  ІV              ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛИ И ДЕТЕГЛЕДАЧКИ

Чл 86 Правата  и задълженията на помощния и обслужващия персонал се определят съгласно КТ, длъжностните характеристики и ПВТР

Чл 87 Помощник-възпитателят /детегледачката  активно помагат на учителката / мед. сестра при организацията на ВОП с децата. Съдействат за изграждане на здравно-хигиенни, културни и трудови навици и умения.Осигуряват необходимите санитарно-хигиенни условия.

Чл 88 Съвместно с учителката/мед. сестра отговарят за здравето и живота на децата

 

  РАЗДЕЛ  V             ДЕЦА

Чл. 89. Децата в детското заведение се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират:
– равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;
-техните права, свобода и сигурност;
-зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;
-възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;
-приобщаване към националните традиции и културните ценности.

Чл. 90 Деца и родители са длъжни да предоставят лични данни за задължителната учебна документация на учители, директор, касиер-домакин, мед. сестри в яслена група, мед. сестра в градина.

 

 РАЗДЕЛ  VІ                                 РОДИТЕЛИ

Чл. 91 Имат право на информиране и консултации по въпроси, свързани с развитието, възпитанието и обучението на децата по график, утвърден от учителите на групата.

Чл. 92 Имат право да изказват мнения и предложения  относно възпитанието и обучението на детето

Чл. 93  Имат право да бъдат запознати с държавните образователни изисквания за ПУВ

чл.94 Могат  да оказват помощ и съдействие за подобряване на материално-техническата база с дарения  в труд, предмети, материали като изискват от учителите и ръководството отчет за регистрирането и използването на същите

Чл. 95 Родителите се задължават:

 • Лично да предават и приемат от учителите своите деца. Изключения се допускат само с мотивирано писмено заявление до директора, с което те поемат цялата отговорност по безопасността на детето си от дома до детското заведение и обратно;
 • Да водят децата чисти, спретнати и в удобно за обличане/събличане облекло. Да не водят болни или недоизлекувани деца . Деца с алергии или други хронични незаразни заболявания могат да посещават детското заведение след бележка от личния лекар с точната диагноза. При осигуряване на вода за пиене от дома, редовно да подменят шишето.

–  Да  водят децата без скъпи накити, играчки , мобилни телефони или опасни предмети.                          Учителите и медицинските сестри не носят отговорност за липсата или повреждането им.

 • Да спазват хигиенните изисквания, да не нарушават дневния режим на децата;
 • Да заплащат таксите за присъствие на децата им в посочените срокове;
 • Да пазят авторитета и достойнството на работниците/служителите в детското заведение при общуването си с тях;
 • Да не използват саморазправа при уреждане на възникнали конфликтни ситуации с персонала на ДЗ, други деца или родители;
 • Да опазват наличната материална база на ДЗ.При необходимост да заплащат нанесените й щети в размер, определен от директора;
 • Да уведомяват учителите за промени в адреса и телефоните им;
 • След взимане на детето веднага да напуснат двора на детското заведение;
 • Да полагат грижи за детето си в съответствие със ЗЗД, Конвенцията за правата на децата, Семейния кодекс и др.
 • Да спазват утвърдения и приет на родителска среща Етичен кодекс или правила на на поведение в групата.
 • Да се запознаят срещу подпис и да спазват утвърдения правилник за вътрешен трудов ред, Правилник за дейността и ПБУВОТ на ДЗ.

–  родители, при които е налице спор за упражняване на родителски права над дете              са длъжни да представят уведомително писмо, придружено със съответните документи /влязло в сила бракоразводно решение или привременни мерки от съда за упражняване на родителски права, мерки за защита, споразумение и други/. Информацията е необходима, за да се удостовери кой от родителите има или няма право да взима детето от детската градина, да получава информация за неговото физическо и психическо развитие, да провежда срещи с детето на територията на детската градина и други.

Уведомителното писмо и придружаващата го документация се входират в деловодството и един екземпляр се представя на директора за информиране, а втори екземпляр се съхранява в папка с документация на групата.

ПП е длъжен да се съобрази с желанието, изразено писмено от родителя, на когото са предоставени правата над детето и да го уведомява своевремено при желание за среща от страна на другия родител. ПП следва незабавно да информира директора или заместващото го лице при възникване на такава ситуация.

 

   РАЗДЕЛ  VІІ  РЪКОВОДИТЕЛИ  НА  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ /школи/

Чл. 96  Ръководителите са длъжни:

 • да не взимат децата преди 10.30 и 15.30 часа от групите;
 • да вземат всяко дете от учителя на групата и след провеждане на заниманието да го предадат обратно на учителя;
 • да отбелязват стриктно датите, на които са провеждани заниманията. Те трябва да съответстват на датите на присъствие на децата в ДЗ;
 • да събират таксите от родителите;
 • да оставят кабинетите след провеждане на заниманията във вида, в който са намерени;
 • да опазват материалната база на ДЗ. При установяване на нанесени щети се заплаща обезщетение в размер, определен от директора;
 • да ползват материали на ДЗ след разрешение на директора;
 • да провеждат периодични представяния на възпитаниците им пред родители и общественост.
 • Да спазват утвърдения ПВТР, Правилник за дейността и ПБУВОТ на ДЗ.

Чл.97 Ръководителите на допълнителните дейности  носят отговорност за живота и здравето на децата от взимането им от групите до предаването им обратно на учителите.

        Чл.98 Ръководителят  не може да:

-нарушава правата на детето , да унижава личното му достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху него.

– ползва мобилен телефон по време на занимания с децата.

 

РАЗДЕЛ  VІІІ   СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл .99 Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряване.

Чл.100 Синдикалните организации имат право в рамките на закона сами да изработват и приемат свои устави и правила за работа, свободно да избират свои органи и представители, да организират своето управление, както и да приемат програми за дейността си

 

РАЗДЕЛ  ІХ    ОБЩО  СЪБРАНИЕ

Чл.101 Общото събрание се състои от всички работещи в ОДЗ.То само определя реда за своята работа

Чл.102 /1/Общото събрание се свиква от работодателя, от ръководството на синдикална организация, както и по инициатива на една десета от работещите

/2/Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работещите. Приема решенията си с обикновено мнозинство

 

                                                        ГЛАВА   ПЕТА

                                                        УПРАВЛЕНИЕ

 

РАЗДЕЛ  І .  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 103 Орган за управление на детското заведение  е директорът

Чл.104 В детското заведение  могат да се изграждат обществени органи за управление / настоятелство, родителски актив/, които да работят като помощници и партньори на ръководството.

 

РАЗДЕЛ  ІІ        ДИРЕКТОР

Чл. 105 /1/ Директорът като Орган за управление на детското заведение:

-организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

-осъществява държавната политика в областта на предучилищното възпитание,;

-представлява институцията пред органи, организации и лица, сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;

-съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства като периодично се отчита пред педагогическия съвет;

– сключва и прекратява трудови договори  по реда на Кодекса на труда;

-обявява свободните работни места в Бюрото по труда  в 3 – дневен срок от овакантяването им;

– награждава и наказва учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, Закона за народната просвета и с този Правилник;

– организира приемането на деца,  разпределя ги  по групи, съгласно нормативните документи; организира обучението и възпитанието им в съответствие с държавните образователни изисквания;

-подписва и подпечатва документите за преместване на децата, издава удостоверения за завършена подготвителна група и съхранява печата на детското заведение;

-контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

-осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд и здравно-профилактична дейност в детското заведение;

– Определя броя на длъжностите „младши учител”, „учител”, „старши учител” в рамките на общата численост на педагогическия персонал,изготвя длъжностно разписание и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;

-Отговаря за цялостната организация на дейността по определяне на ДТВ за педагогическите специалисти по модул „Кариерно развитие на учителите и възпитателите” – ІІ стълб „Въвеждане на система за определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите кадри”

/2/ Директорът на детското заведение е председател на Педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

/3/ Директорът предприема мерки за предотвратяване  форми на дискриминация в детското заведение.

/4/  При отсъствие на директора за период по-малък от 30 дни, ,  той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на ДЗ.

/5/При отсъствие на директора за срок по-голям от 30  дни, Кметът на Общината назначава негов заместник

Чл. 106 Административните актове на директора се отменят от Кмета на Общината.

Чл. 107 Директорът няма право да:

-предприема действия, противоречащи на закона, решения на МОН и други нормативни документи;

-да насърчава с преки действия или бездействия мероприятия, които вредят на работата и реда в ДЗ;

-да допуска политическа дейност и символика;

-да сключва договори , които не са в компетенцията му и задължават други органи и организации;

– да разходва нецелесъобразно и незаконосъобразно финансови средства;

– да използва служебното си положение за лично облагодетелстване;

– да бездейства при критични ситуации;

-да използва недемократични методи и средства на управление.

 

РАЗДЕЛ  ІІІ      ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл.108  /1/Педагогическият съвет включва в състава си всички учители и медицинските сестри в ОДЗ.

/2/   В състава на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас  може да участва  председателят на Училищното настоятелство

/3/ Работата на педагогическия съвет се планира в годишния комплексен план. Дневният ред се обявява три дни преди заседанието.

Чл 109 Педагогическият съвет на детското заведение като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

-приема стратегия за развитие на детското заведение, която се актуализира всяка година чрез годишния комплексен план за дейността;

-приема правилника за дейността, правилник за безопазни условия на възпитание, обучение и труд  и програмата, по която ще работи детското заведение ;

-обсъжда и взема решения по резултати и проблеми във възпитанието и обучението на децата;

-обсъжда и взема решения по анализа за здравословното състояние и физическа дееспособност на децата;

-определя начина за приемане на децата  при спазване на изискванията на нормативните документи, организацията на педагогическия процес и дневния режим по групи;

-определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им;

-организацията на квалификация на персонала;

-утвърждава символи и ритуали в детското заведение.

Чл. 110/1/ Педагогическият съвет се свиква най – малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най – малко 1/3 от числения му състав.

/2/Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по – малко от 2/3 от числения му състав.

/3/Решенията на Педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство  2/3 от гласовете на присъстващите ) или от Началника на регионалния инспекторат по образованието.

/4/  За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол от секретар, определен със заповед на директора за всяка учебна година. Педагогическият съвет отчита изпълнението на взетите решения от предходните заседания.

/5 Всеки член на Педагогическия съвет е задължен да присъства на неговите заседания, да участва в обсъждането на въпросите, своевременно и точно да изпълнява приетите решения. Отсъствията от заседание се оправдават с: документ за отсъствие / болничен лист, заповед за платен годишен отпуск,писмено разрешение на директора/.

/6/Педагогическият съвет няма право да обсъжда и взима решения които противоречат на ЗНП и ППЗНП.

 

РАЗДЕЛ  ІV    НАСТОЯТЕЛСТВО

Чл. 111 /1/Училищните настоятелства са обществени органи за подпомагане на дейността на ДЗ.

/ 2 / Устройството и дейността на училищните настоятелства се уреждат съгласно разпоредбите на ЗНП, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави. (съгл. чл. 46в от ЗНП) Дейността му е насочена към обединяване усилията на родителската и друга общественост с тези на държавните и общинските органи и  организации, физически и юридически лица за перспективно развитие на училището и за подпомагане осъществяването на държавните образователни изисквания в него.  Настоятелството  подпомага изграждането и поддържането на материално – техническата база и се грижи за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина

 

      РАЗДЕЛ  V    РОДИТЕЛСКИ  КОМИТЕТ

Чл.112 Родителският комитет е обществен орган за подпомагане дейността на отделната група / градинска или яслена/.

Чл.113 Родителите сами избират комитет и касиер при желание  да събират средства за подпомагане дейността на отделната група и детското заведение като цяло на първата  учитело-родителска среща. В протокола се написват имената на избраните родители и касиер.

Чл.114 Родителите сами или съвместно с учителите закупуват това, което според тях е необходимо за обезпечаване на възпитателно-образователната работа на децата в групата и обогатяване на материално-техническата база. Учителите не събират пари от родителите.

ГЛАВА  ШЕСТА

ЕТИЧЕН  КОДЕКС

Чл.115 Работещите в ОДЗ изпълняват своите функции като се ръководят от основните ценности и принципи , залегнали в приетия Етичен кодекс на поведение и Етичен кодекс на работещите с деца.

Чл .116 Работници и служители поемат своите морални отговорности към детето, семейството, колегите и обществото

Чл.117  Всеки работник/служител се запознава с Етичния кодекс и приема да го изпълнява с подписа си. Екземпляр от двата кодекса се съхраняват в личното трудово досие.

ГЛАВА  СЕДМА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 118 В ОДЗ”Моряче”  се води задължителна документация като се спазват държавните образователни изисквания,  съгласно Правилника за прилагане на закона за народната просвета и Наредба №4/ 16.04.03г. на МОНза документите в системата на народната просвета, Наредба за изменението  и допълнението й от 13.05.2011г.:

-Сведение за организацията на дейността в ОДЗ със срок за съхранение- 5г.

-Книга за регистриране заповедите на директора със срок за съхранение-5г

-Материална книга за проведените учебни занимания със срок за съхранение-до следваща                                                                                              Финансова ревизия

-Книга за протоколите от заседанията на педагогическия съвет със срок за съхранение- постоянен

-Книга за регистриране на проверките от контролни органи на МОН със срок за съхранение-5г

-Книга за контролната дейност на директор  със срок за съхранение-5г

-Дневник за входяща/ изходяща кореспонденция със срок за съхранение-5г

– Книга за регистриране на даренията  със срок за съхранение- постоянен

– Летописна книга със срок за съхранение- постоянен

– Книга за санитарно състояние със срок за съхранение-5г

– Дневник за група/ за подготвителна група  със срок за съхранение-5г

– Удостоверение за преместване на дете от ППДГ- Съхранява се в приемащата институция

– Удостоверение за завършена подготвителна група- Съхранява се от родителя

– Книга за заповедите за храна със срок на съхранение- До следваща финансова ревизия

– Книга за подлежащи на задължит. Обучение със срок за съхранение-5г

– Регистрационна книга за издадените удостоверения със срок за съхранение- постоянен

– Ревизионна книга за вписване на констатации и предписания на контролни органи за спазване на трудовото законодателство /чл.408 от КТ/   със срок за съхранение-5г

– Отчетни, счетоводни и таксови документи със срок за съхранение- постоянен

Чл.119 Задължителната учебна документация, нейното водене , отговорни лица и съхраняване се определят със заповед на директора в началото на всяка учебна година.

 

ГЛАВА  ОСМА

МАТЕРИАЛНА  БАЗА  НА  ОДЗ

Чл.120 Реда и условията за получаване на дарения са указани от МОН. Домакинът  и председателят на комисията по дарения отговарят за спазване цялостната процедура и оформяне на необходимата документация.

Чл121 Персонал, деца и родители са длъжни да опазват сградата и имуществото на ДЗ, а при повреда да го възстановят в размер, определен от директора.

 

ГЛАВА  ДЕВЕТА

ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 122. Общински са детските градини, училища и обслужващите звена, които са с местно значение, финансират се от общинския бюджет и ползват имоти, които са публична общинска собственост.

Чл. 123 С  Решение №715/01.10.2010г. МС раздели  дейностите, финансирани чрез общинските  бюджети на местни и делегирани от държавата дейности и определи стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности

Чл 124Директорът разработва проект за бюджет в съответствие с бюджетната процедура и го представя на финансиращия орган .След приемане на Закона за държавния бюджет , финансиращия орган утвърждава бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, а директорът осигурява изпълнението му, за което се отчита пред финансиращия орган.

 

ГЛАВА  ДЕСЕТА

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ  НА  ТРУД

РАЗДЕЛ  І    БЕЗОПАСНИ  УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ   ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

Чл. 125 /1/При евакуация се използват всички входове и стълбища от всички / педагогически и непедагогически персонал /, съгласно изработения план за евакуация. Изработен е план за защита при аварии и бедствия, съобразен с изискванията на органите на Гражданска защита.

Чл.126 В сградата на детското заведение не се допускат лица в нетрезво състояние, както и с кучета или оръжие. Не се допускат външни лица да влизат в помещенията по време на занимания , както и да пушат в района на детското заведение.

 

                  РАЗДЕЛ  ІІ                             ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ

Чл 127 Сутрин детското заведение се отключва в 6.30 часа от помощник-възпитатели първа смяна  и  се деактивира охранителната система в помещенията.

Чл128 Децата се приемат сутрин от 7 часа до 8.20 часа. По желание на родителя и след уведомяване на учителя в групата, може децата да се приемат в по-късен час. През летния период децата да се приемат в двора на детското заведение в посочените часове за прием.

Чл.129 При прием/предаване на децата не се разрешава на родителите въвеждането в двора на ДЗ на домашни любимци / кучета, котки и др/

Чл.130/1/Детското заведение разполага с два входа, които служат за прием на родители и деца.   Входовете се заключват след  9.00 часа за да се осигури безопасност на децата и сградата и се отключват при необходимост и при издаването на децата след 16.00 часа.

/2/ Във времето, в което входовете са отключени, отговорни за недопускането на външни лица са  помощник-възпитателите и медицинските сестри, които са на смяна.

Чл.131 Забранява се влизането в двора на детското заведение на лични превозни средства.Допускат се само служебни , обслужващи различни стопански дейности на ДЗ.

Чл.132 Не се допуска влизане на родители в помещенията на групи: занималня, спалня, санитарен възел. Изключение се прави единствено при посещение на открити режимни моменти, родителски срещи и др, за които към родителите се отправя покана от ръководството.

Чл. 133 При затваряне на ДЗ в 18.30 помощник-възпитателя втора смяна извършва проверка за изключване на всички ел. уреди и ВиК съоръжения , отразява го в документация и предава обекта на СОТ.

 

                                       ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 • 1 Правилникът е изготвен в съответствие с §8 от ПЗР на ППЗНП и е в съответствие със ЗНП и всички нормативни документи, отнасящи се до системата на народната просвета.
 • 2Приет е на заседание на педагогическия съвет на 08.09.2014г. . Подлежи на актуализиране при промяна на нормативната база по реда, по който е приет.Този Правилник за дейността отменя Правилника,утвърден със заповед на директора № 18/18.09.2013 г и приет на заседание на педагогическия съвет /Протокол №1/17.09.2013./
 • 3Директорът може да издаде заповеди , с които да регламентира неуредени с този Правилник въпроси.
 • 4Този правилник е задължителен за всички работещи в детското заведение, както и за родителите и децата. Неизпълнението му е нарушение на трудовата дисциплина и за неговото неспазване се носи дисциплинарна отговорност, съгласно  кодекса на труда.